class='post-footer-line post-footer-line-3'/>

MANTRAM HINDU

KUMPULAN MANTRAM HINDU

Ngarga Tirta

Sembah Śiwa Amrta :
OM Hrāng Hrīng sah paramaśiwa-amrta ya namah.

Aturi Kang Toya Puspa, Gandhāksata, Wījā :
OM Puspa dantā ya namah. (sekar)
OM Sri Gandheśwarya ya namah. (miyik-miyikan)
OM Kung Kumāra Wījā ya namah (Bija/Beras)
OM Ang Dhūpa dīpa-astrā ya namah (Dupa)

Ngarga Tirta :
OM Gangga Dewi Maha punyam, Gangga salanca medini, Gangga tarangga samyuktam, Gangga dewi namu namah.
OM Śri Gangga Mahadewi, Anuksma-amrta jiwani, Ongkara aksara jiwatam, Tadda-amrta manoharam.
OM Utpeti ka suram ca, Utpeti ka tawa goras ca, Utpeti sarwa hitan ca, Utpeti Śrī wahinam ya namah swāhā.
( Raris uder kang toya ping tiga, saha uleng ning kahyun )
Mantra :
OM Bhūr Bhuwah Swah swāhā Mahāganggayai tīrtha pawitrani ya namah swāhā.
( Raris masirat ring angga ping tiga )
Mantra :
OM Ang Brahmā-amrtā ya namah
OM Ung wisnu- amrtā ya namah
OM Mang Īśwara-amrtā ya namah

Ngaksama
Om Ksama swa mām mahādewa, Sarwa prāni hitāng karah
Māmmoca sarwa pāpebhah, Pālayaswa sadāsiwa

Om Papoham papo karmaham, Papa-atma papa sambhah wah
Trahimam pundari kaksah, Sabahya bhyantara suci.

Om Ksantawya kayiko dosah, Ksantawya waciko mama
Ksantawya manaso dosah, Tat pramadat ksama swamam.

Nunas Waranugraha
Om Anugraha manoharam, Dewa data nugrahakam
Arcanam sarwa pujanam, Namah sarwa-nugrahakam.

Om Dewa-Dewi maha siddhyam, Yadnyanta nirmala-atmakam
Laksmi siddisca dirghayu, Nirwighna sukha wreddhisca.
Ngastawa Tirta Pebersihan
1.Cuci Tangan: "Om hrah pat astra yanamah"
2. Berkumur: "Om pat astra yenamah"
3. Sile Pened: "Om, Om Padmasana yenamah swaha"
4 Mantram Carira: "Om prasada sthiti carira ciwa suci nirmala ya namah swaha"
5. Mantram Asep : "Om Ang Brahma amretha dipa ya namah.
Om Uang Wisnu amretha dipa ya namah.
Om Ang lingga purusa ya namah."
6. Ngastawa tirtha (Ngambil Kembang)
a. Astra Mantra : "Om Uang rah pat astra ya namah, Atma tattwaatma sudhamam swaha, "Om Om kasama sampurna ya namah, Om cri pasupathaye ung pat, Om criam bawantu, Om purnam bawantu, Om sukam bawantu." (Kembang lalu masukkan ke tempat air/sangku yang sudah disediakan).
b. Pengaksama (Ngambil Kembang) "Om ksama swamam maha-dewa, sarwa prani hitang-karah, mamoca sarwa papebiyah palayaswa sadha Ciwa."
"Om Papo’ham papa karmaham, Papatma papa sambawah, Trahiman sarwa papebyah Kenacid mamarak-santhu."
"Om Ksantawia kayikadosah, Ksantawia wacika mama, Ksantawia manaso dosah, Tat pramadat ksama swamam."
"Om hinaksara hina padam Hina mantra tat taiwaca Hina bhakti hina werdhi Sadaciwa namostute."
"Om Mantra hina krya hinam Bhakti hina maheswarah Yat pujintta mahadewah Paripurnam tad astume."
c. Apsudewa (Ngambil Kembang)
"Om apsudewa pawitrani, Gangga dewi namostute, Srawa klesa winasanam, Toyanam pari cuidate."
"Sarwa papa winasini, Sarwa roga wimocane, Sarwa klesa winasanam, Sarwa bogam awapnuyat."
d. Pancaksara (Ngambil Kembang)
"Pancaksara maha tirtam, Pawitram papa na sanem, Papa koti saha Caranam Agadaim bawet sagaram."
(kembang masukkan ke tempat air/Sangku)
e. Gangga Sindu (Ngambil kembang)
"Om gangga sindhu saraswati suyamuna, Godawari narmada, kaweri serayu, Mahendratanaya, Carmanwati wemukam. "Badra netrawati mahasuranadi, Kiatan ca-ya gandaki, Puniam purna jale samudra, Sahitang-kurwantu temanggalam."
(Kembang masukkan ke tempat air/sangku)
f. Mretyun Jaya
"Om mretyun jaya dewa sia Yonamami anu kirtayet, Dirga yusiam awapnoti, Sanggrama wijayi bawet, Om atma tattwatma sudhamam swaha."
g. Ayu Wredhi
"Om ayu wredhi yaso wredhi, Wredhi pradnya suka sriya, Dharma santana wredhisca, Santute sapta wredayah." "Yata mero stito dewah, Yawat gangga mahi tale, Candrarka gagene tawat, Tawatuam wijayi bawet."
"Om dirgayurastu, tatastu astu, Om awignam astu, tatastu astu, Om subamastu, tatastu astu, Om criyam bawantu, Om sukam bawantu, Om purnam bawantu, sapta wredir astu ya namah swaha."
f. Nyiratang tirtha ring raga sarira
"Om pratama sudha, dwitya sudha, tritya sudha, catur ti sudha. Om sudha, sudha, sudha wariastu.

Om Anugraha ya namah swaha

Mantram Menggunakan Gentha (Bajra)


Gentha diasapi dan diperciki tirta.

Om Ang dhupa astra ya namah

Gentha diberikan Sirowosta (bisa bunga):

Om Ong karam sada ciwastam
Jagat natha hitakaram
Abhiwada wadanyam
Gantha sabdam prakasya te
Gantha sabdam maha srestham
Ong karam parikirtitah
Candra ardha bindu wedantam
Ong karam parama ucyate

Kemudian biji gentha dipegang tangan kanan dan diayunkan (3 x) dengan mantram:
Om Om Om mang ang ung ang khang khasolka ya namah
Om khang khasolkaya kana ya namah

Lanjutkan mantram ini:
Om Ghantayur pujyate dewah
Abhawya-bhawya karmasu
Wrdah labdha sandhyah wara
Siddhir nidhasan cayam

Lantas berdoa sesuai tujuan doa, misal, Tri Sandhya dll. Penutup ngaskara gentha:
Om Ong Ong Mang Ung Ang
Om Ang Khang Kasolka ya namah
(3X ayunan)

Bunyi Gentha: Brahmana ngisep sari, Lembu mangan dukut, Bima kroda (bhuta yadnya)

Om Ang Brahmana namah
Om Ung Wisnu ye namah
Om Mang Iswara ya namah
Om Ong Maha Dewa ya namah
Om Ong Sada Rudra ya namah
Om Ong Sada Ciwa ya namah
Om Parama Ciwa ya namah
Om Om Padmasana ya namah swaha
Om Ong Dewa Pratitha ya namah
Om Hrang Hring Sah Parama Ciwa Aditya ya namah

Mantram Agni Hotra (Homa Terafi)
Ini adalah mantram Agni Hotra (Homa Terafi) yang biasa untuk lingkungan kecil (keluarga). Matram dalam logat India dengan vokal asli Vasant V. Paranjpe, CD-nya bisa didapat dengan menghubungi Majalah Hindu Raditya. Namun, dalam melaksanakan Agni Hotra, irama mantram tidak harus mengacu ke India, bisa membuat irama sendiri sesuai dengan budaya setempat. Yang penting urutan mantram sesuai dengan teks di bawah ini.

1. Agnihotra Mantra (pembukaan)
Suryaya swaha suryaya idam na mama
Prajapataye swaha prajapataye idam na mama

2. Agnihotra Mantra (pembukaan lanjutan)
Agnaye swaha agnaye idam na mama
Prajapataye swaha prajapataye idam na mama

3. Vyahrutl Mantra
Bhuh swaha agnaye idam na mama
Bhuwah swaha wayawe idam na mama
Swah swaha suryaya idam na mama
Bhur bhuwah swah swaha
Prajapataye idam na mama

4. Tryambakam Mantra

Om tryambakam yajamahe
Sugandhim pushti vardanum
Urvaarukamiva bandhanaat
Mrityormuksheeya maamritat swaha

5. Mantra-Mantra
1 x
Bhuh swaha agnaye idam na mama
Bhuwah swaha wayawe idam na mama
Swah swaha suryaya idam na mama
Bhur bhuwah swah swaha
Prajapataye idam na mama

3 x
Om purnamadah purnamidam purnaat purnamudachate
Purnasya purnamaadaya purname vavashishate
Om shani shanti shanti

3 x
Om asato ma sad gamaya
Tamaso ma jyotir gamaya
Mrityor ma amritam gamaya
Om shanti shanti shanti

3 x
Om sahanaa vavatu sahanau bhunaaktu
Saha veeryam keravaavahai
Tejasvinaa vaditamastu ma vid vishaavahai
Om shanti shanti shanti

3 x
Sarvepi sukinah santu
Sarve santu niramayah
Sarve bhadrani pashyantu
Man kaschit dukamaapnuyat
Om shanti shanti shanti

3 x
Om bhur buwah swahah
Om tat savitur varenyam
Dhargo devasya dheemahi
Dhiyo yo nah prachodayat Om

11 x
Om tryambakam yajamahe
Sugandhim pushti vardanum
Urvaarukamiva bandhanaat
Mrityormuksheeya maamritat swaha

3 x
Om chatwari shrunga trayo asya pada
Dwe sheershe saptahastaso asya
Trida buddho vrushabho rorawiti
Maho dewo martyam a wiwesha

1 x
Suryaya swaha suryaya idam na mama
Prajapataye swaha prajapataye idam na mama
1 x
Agnaye swaha agnaye idam na mama
Prajapataye swaha prajapataye idam na mama

1 x
Agnimile purohitam yajnyasa devamrtvijam
Hotaram ratnadatamum
Agni purvebirrsibhiridyo nutanairuta
Sedevam ehavaksati
Agnina rayimasnavat posemevadive dive
Yasasam viravattamam
Agneyam yajnyamadvarham visvatah paribhurasi
Saidevesu gacchati
Agnirhota kavikratuh satyaschitrasrvastamah
Devo devo bhira gamatah
Yadangadasushe tvamagne bhadram karishasi
Tavetat sataya mangirahah
Upa tvagne dive dive dosa vastardiyavayam
Namo bharanta emasi
Rajantamadvaranam gopamrtasya didivim
Vardamanam sve dame
Sa ma piteve sunevegne supayano bhava
Sachasvanasvastaye

11 x
Om prajapatay Gajanan Om

11 x
Om Swami Gajanana

1 x
Om bhadram karnebhih shrnuyama dewah
Bhadram pashyema akshabhiryajatrah
Sthirairangais tushtu wamsa stanubhirwyashema dewahimtahi yadayuh
Swastina indrowrddhashrawah swastinah pusha wishwawedah
Swastina starkshyo arishtanemih swastino brhaspatirdadhatu
Om shanti shanti shanti

1 x
Om dhiyo shanti i
Unta riksha gham shanti i
Prutivi shanti i
Apah shanti i
Osadhayah shanti i
Vanaspatayah shanti i
Visve devah shanti i
Brahma shanti i
Sarvagam shanti i
Shanti reva shanti i
Sa ma shanti rehdi
Om shanti shanti shanti i

1 x
Yada shrushtam jagat sarvam
Tada lokapita mahaha
Chaturveda sama yuktam
Shashwatam dharma madishat
Kim sat karma kim adyatmum
Yadi vidnyatu marhati
Sarva shastreshu granteshu
Pramanam paramum shrutih
Aspashtam cha kada spashtum
Tatwadnyana wiwechanam
Anyatra labhate kintu
Pramanum paramum shrutih
Arsha ganteshu sarveshu
Shruti pramanya mewacha
Sarvata sara madadyat
Nijakalyana hetawe
Shushka wada ratah kechin
Nanyadastiti wadinaha
Sarve to wilayam yanti
Mithya kalaha karinah
Nastikah veda nindakah
Pakunda veda dushakah
Ete sarve winashanti
Mithya chara prawartakah
Yajnya dana tapah karma
Swadhyaya nirato bhawet
Esha ewahi shrutyuktah
Satya dharma sanatanah

1 x
Yajnya dharmam charami
Dana dharmam charami
Tapo dharmam charami
Karma dharnam charami
Swadhyaya dharmam charami
Punarapi yajnya dharmam charami
Punarapi dana dharmam charami
Punarapi tapo dharmam charami
Punarapi karma dharmam charami
Punarapi swadhyaya dharmam charami
Puna punarapi yajnya dharmam charami
Puna punarapi dana dharmam charami
Puna punarapi tapo dharmam charami
Puna punarapi karma dharmam charami
Puna punarapi swadhyaya dharmam charami

3x
Satyam sharanam gachami
Satyadharmam sharanam gachami
Satyadharmasangham sharanam gachami

No comments:

Post a Comment